GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


UPU 1 LOVRAN


TEKSTUALNI DIO
UPU 1 LOVRAN (412 kb)
ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T21 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL2 te luke

Službene novine PGŽ br. 31/11 od 30. rujna 2011.
ODLUKA O DONOSENJU II. IZMJENA
GRAFIČKI DIO
1.Korištenje i namjena površina
2.A. Promet
2.B. Energetski sustav
2.C. Vodnogospodarski sustav
3.A. Uvjeti korištenja
3.B. Oblici korištenja
4. Način gradnje