GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PPUO LOVRAN


TEKSTUALNI DIO
PPUO Lovran -odredbe za provođenje NN 38/07 (404 kb)
PPUO Lovran (7929 kb)
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Lovran


Službene novine PGŽ br. 37/10 od 24. rujna 2010.
GRAFIČKI DIO
Namjena površina
Vodnogospodarski sustav
Energetski sustav
Uvjeti korištenja
Ograničenja u korištenju
Planske mjere zaštite
Građevinska područja