GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Načelnik
Bojan Simonič, mag.oec.


Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

 • utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna,

 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu u skladu sa zakonom i Statutom,

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina

 • upravlja prihodima i rashodima Općine,

 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,

 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

 • utvrđuje Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,

 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom,

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.