OGLAS ZA PRODAJU UMJETNINA-UMJETNIČKIH SLIKA I GRAFIKA AUTORA CHARLESA BILLICHA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Na temelju odluka nadležnih tijela Općine Lovran, Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18, 12/18, 1/19 i 11/19), te Odluke Općinskog vijeća Općine Lovran, Klasa:406-01/21-01/1, Ur.broj:2156/02-01-21-1 usvojene na 40. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran dana 28. siječnja 2021.g., Općina Lovran oglašava

PRODAJU UMJETNINA-UMJETNIČKIH SLIKA I GRAFIKA

AUTORA CHARLESA BILLICHA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

PREDMET PRODAJE:

Umjetnine-umjetničke slike i grafike autora Charlesa Billicha, ukupno 18 komada, od čega 15 umjetničkih slika i 3 grafike, sve sukladno Katalogu procjene umjetnina (dalje u tekstu:Katalog) koji je privitak oglasa.

RAZGLEDAVANJE UMJETNINA I DODATNE INFORMACIJE:

Umjetnine će biti izložene u Galeriji Laurus, Lovran, Trg slobode 14 u periodu od 19. veljače do 5. ožujka 2021.g. te će se moći razgledati u uredovno vrijeme Galerije  (utorak, srijeda, petak: 17:00 – 20:00h, te četvrtak, subota: 10:00 – 13:00h, nedjeljom i ponedjeljkom zatvoreno) uz uvažavanje epidemioloških uvjeta trenutno na snazi te dobiti informacije putem e-maila Galerije: .

UVJETI I NAČIN PRODAJE:

Umjetnine se prodaju pojedinačno po procijenjenoj vrijednosti iz Kataloga u kojem je za svaku umjetninu iskazana početna cijena.

Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj moraju biti iskazane ponude za svaku umjetninu pojedinačno.

Postupak provodi Komisija za provođenje postupka prodaje.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz oglasa i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene.

Ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodaja cijena se plaća u korist žiro računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

U slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 15 dana, kupoprodajni ugovor se može zaključiti sa prvim sljedećim ponuđačem.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve porezne obveze i troškove prodaje snosi kupac.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

– podatke o ponuditelju:ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, osobni kontakt ( broj telefona/mobitela, e-mail adresa),

– naznaku umjetnine/a za koju/e se podnosi ponuda,

– iznos ponuđene cijene, pojedinačno po umjetninama (iznos ponuđene cijene ne može biti niži od istaknute u Katalogu).

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok za dostavu ponuda je 15 dana, računajući od dana objave Obavijesti o provođenju postupka prodaje umjetnina u dnevnom glasilu Novi list Rijeka, dana 20. veljače 2021. godine, i to u zatvorenoj omotnici, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51 415 LOVRAN, Šet. m. Tita, br. 41, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA OGLAS – (prodaja umjetnina Billich)“.

OTVARANJE PONUDA ODRŽAT ĆE SE 11. ožujka 2021. godine u 12 sati u Općini Lovran , Lovran, Šet. m. Tita, br. 41.

Zbog trenutnih epidemioloških uvjeta na snazi, ograničene površine prostora i mogućeg interesa većeg broja ponuđača, otvaranje ponuda neće biti otvoreno za javnost, ali svi ponuditelji imaju naknadnu mogućnost uvida u zaprimljene ponude.

Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude koje sadrže iznos manji od procijenjene vrijednosti utvrđene Katalogom, neće se uzeti u razmatranje.

Općina Lovran zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN

Klasa:406-01/21-01/1

Ur.broj: 2156/02-04-01-21-2

    Skip to content