Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 13. siječnja 2020. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo  (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, uz obvezni probni rad od dva mjeseca – puni tekst oglasa u prilogu.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran je 21. siječnja 2020. godine, uključujući i 21. siječnja. 

Dopunu prijave moguće je izvršiti samo zaključno do ovdje navedenog roka – 21. siječnja 2020. godine.

Opis posla radnog mjesta samostalni upravni referent za financije i gospodarstvo:

provodi upravni postupak i donosi rješenja za razrez lokalnih poreza, utvrđuje izvršnost rješenja i njihovo evidentiranje u analitičke evidencije, provodi zaduživanje obveznika, sudjeluje u izradi općih akata iz svog djelokruga rada te prati i primjenjuje propise iz područja svog rada, prati natječaje za provođenje projekata iz EU fondova, koordinira provedbu projekata iz EU fondova, i u tom smislu surađuje i komunicira s relevantnim tijelima; sudjeluje u izradi izvješća o financijskom poslovanju Općine iz područja svog rada, prati i analizira stanje u području gospodarstva; obrađuje podatke i izrađuje složenije analize te priprema odgovarajuće stručne materijale; provjerava knjigovodstvena stanja i usklađenost knjiženja analitičkih evidencija s glavnom knjigom i kontrolira ispravnost knjiženja u glavnoj knjizi; vodi analitičko knjigovodstvo općinskih potraživanja i provodi analitiku potraživanja; knjiženje u glavnu knjigu zaduženja i naplate potraživanja, po proračunskim prihodima te upućuje opomene; vodi upravni postupak i donosi i provodi postupke prisilne naplate duga po svim osnovama i vrstama  općinskih potraživanja; obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,60, a osnovica za obračun plaće iznosi 2.860,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano i informatičko testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom i informatičkom testiranju.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17, 98/19), članci 1.-10., 18.-20., 27.-56.c, 67-77b,

Zakon o upravnom postupku (NN 47/09) – cijeli tekst,

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17) – cijeli tekst,

Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19)) – članci 51.-61., 95.-98., 108. -109, 127-170, 178-190),

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) – cijeli tekst,

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima  (NN 68/18) – cijeli tekst,

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) – cijeli tekst,

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15,  87/16, 3/18) – cijeli tekst,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13) – cijeli tekst,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. /NN 92/14) – cijeli tekst.

Kandidat može tijekom cijelog postupka pisanim putem povući prijavu, a smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

Lista kandidata, s označenim inicijalima kandidata i njihovom godinom rođenja (ukoliko se kandidat, na koga se ti podaci odnose, ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati) koji mogu pristupiti na provjeru znanja i sposobnosti, objavit će se na web stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr) kada će se objaviti i vrijeme te mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Nakon održane provjere znanja i sposobnosti kandidati će usmeno biti upoznati s danom održavanja intervjua.

Izabrani kandidata bit će upućen na liječnički pregled na trošak Općine.

Poziv možete pogledati ovdje.

Eventualne upite možete poslati na e-mail: velinka.susanj@opcinalovran.hr.

OPĆINA LOVRAN

Obavještavamo da je po provedenom  postupku prijma u službu (oglas za prijam u službu od 13. siječnja 2020. godine) na određeno vrijeme od šest mjeseci primljena Jasenka Rutar, mag. oec., iz Lovrana.

    Skip to content