Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 25. ožujka 2021. godine,  objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za računovodstvene poslove (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme zbog zamjene dulje odsutnog službenika – puni tekst oglasa u prilogu.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran je 02. travnja 2021. godine, uključujući i 02. travnja. 

Dopunu prijave moguće je izvršiti samo zaključno do ovdje navedenog roka – 02. travnja 2021. godine.

Opis posla radnog mjesta viši referent za računovodstvene poslove:

Zaprima i vrši provjeru ispravnosti ulaznih gotovinskih i bezgotovinskih računa i naloga za plaćanje, raspoređuje ih na propisane pozicije proračuna i evidentira u knjigu ulaznih računa i u knjigu blagajne, obavlja sve poslove platnog prometa, informira o dnevnom stanju žiro računa i obavlja plaćanje obveza po kreditima prema planu otplate, obračunava  i isplaćuje plaće i naknade za zaposlenike općinske uprave, naknade po zaključenim ugovorima, naknade po rješenjima i odlukama nadležnih tijela,  vrši obračun i plaćanje dnevnica po putnim nalozima na žiro ili tekući račun korisnika, naknade općinskim dužnosnicima, članovima predstavničkog tijela općine, članovima radnih tijela općinskog načelnika i radnih tijela općinskog vijeća, vodi evidencije o obračunatim i isplaćenim plaćama i naknadama, izrađuje i dostavlja izvješća o isplatama nadležnim tijelima te ostale poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine Lovran. 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,30, a osnovica za obračun plaće iznosi 2.860,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano i informatičko testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom i informatičkom testiranju.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članci 1.-10., 18.-20., 27.-56.c, 67-77b,

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17) – cijeli tekst,

– Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)članci 51.-61., 95.-98., 108. -109, 127-170, 178-190),

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) – cijeli tekst,

– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15,  87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) – cijeli tekst,

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

(NN 127/17, 138/20) – cijeli tekst,

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) – cijeli tekst,

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/2020, 74/20, 138/20, 1/21) – cijeli tekst,

Kandidat može tijekom cijelog postupka pisanim putem povući prijavu, a smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

Lista kandidata, s označenim inicijalima kandidata i njihovom godinom rođenja (ukoliko se kandidat, na koga se ti podaci odnose, ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati) koji mogu pristupiti na provjeru znanja i sposobnosti, objavit će se na web stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr) kada će se objaviti i vrijeme te mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Nakon održane provjere znanja i sposobnosti kandidati će usmeno biti upoznati s danom održavanja intervjua.

Izabrani kandidata bit će upućen na liječnički pregled na trošak Općine.

Eventualne upite možete poslati na e-mail: .

Oglas za radno mjesto možete pogledati OVDJE.

    Skip to content