Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na neodređeno vrijeme

U „Narodnim novinama“, br.29/21., od 24. ožujka 2021., objavljen je natječaj za prijam u službu u Općinu Lovran, na radno mjesto Pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun (1 izvršitelj m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca – puni tekst natječaja u privitku.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od osam dana za podnošenje prijave na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran, a posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj je 1. travnja 2021. godine.

Opis poslova radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela:

 • upravlja upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika upravnog tijela,
 • prati propise iz nadležnosti Odjela i brine o njihovoj provedbi, priprema prijedloge akata iz nadležnosti općinskog načelnika i Odjela, brine o pripremi materijala za sjednice Općinskog vijeća, provodi i vrši nadzor na provođenjem odluka Općinskog vijeća i općinskog načelnika, provodi poslove vezane uz rad radnih tijela i vijeća mjesnih odbora
 • prati stanje iz djelokruga upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere,
 • obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane sa sudjelovanjem općine u sudskim postupcima te registracijskim postupcima (trgovačka društva osnivača općine), zastupa općinu pred sudovima i upravnim tijelima,
 • pomaže službenicima upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,
 • sudjeluje u postupcima javne nabave,
 • prati obavljanje stručnih, savjetodavnih i protokolarnih poslova koji se odnose na međunarodnu suradnju te na suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj
 • drugi poslovi po nalogu općinskog načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 4,60 sukladno Odluci o visini koeficijenata za obračun plaće službenika u upravnim tijelima Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“3/13, 4/17, 10/19), a osnovica za obračun plaće iznosi 2.860,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano  i informatičko testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova  na pisanom te na informatičkom testiranju.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 127/17 i 138/20), 
 3. Zakon o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15),
 4. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17),

5.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),

 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09),
 3. Opći porezni zakon („Narodne novine“ 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20),

9.Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)

 1. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ „Narodne novine“ 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19),
 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14.),
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11, 64/15 i 112/18),
 4. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15),
 5. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 6. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 7. Statut Općine Lovran („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 30/09 i 54/12 te „Službene novine Općine Lovran“ broj. 2/13, 3/13 – ispravak, 8/14 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21)
 8. Poslovnik općinskog vijeća Općine Lovran („Službene novine Primorsko- goranske županije“ br. 43/09 te „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13, 8/14 i 3/21)
 9. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

Kandidat može tijekom cijelog postupka pisanim putem povući prijavu, a smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj  provjeri znanja i sposobnosti, povukao svoju prijavu na natječaj.

O vremenu i  mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će se naknadno obavijestiti putem web stranice Općine Lovran najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Lista kandidata, s označenim inicijalima kandidata i njihovom godinom rođenja, koji mogu pristupiti na provjeru znanja i sposobnosti, objavit će se na web stranici Općine Lovran.

U slučaju  da su podaci dva ili više kandidata identični, dodat će se treći znak raspoznavanja.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati na e-mail ili tražiti informacije putem telefona broj:051563868

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2156/02-04-01-21-5

U Lovranu, 24. ožujka 2021.godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Natječaj možete pogledati OVDJE.

  Skip to content