Obavijest o pokrenutom postupku prijema u službu Općine Lovran na neodređeno vrijeme

U „Narodnim novinama“, br. 77/2019, od 14. kolovoza 2019, objavljen je natječaj za prijam u službu u Općinu Lovran, na radno mjesto samostalnog upravnog referenta u području komunalnog gospodarstva, u Odsjek za stambeno-komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca – puni tekst natječaja u privitku.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od petnaest dana za podnošenje prijave na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran, a posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj je 29. kolovoza 2019. godine (četvrtak).

Opis poslova radnog mjesta samostalnog upravnog referenta u području komunalnog gospodarstva:

 • provodi upravni postupak radi izdavanja rješenja o spomeničkoj renti i komunalnoj naknadi i u tom smislu skrbi o prikupljanju podataka nužnih za proširenje obuhvata i određivanje visine komunalne naknade, promjeni postojećih osnovnih podataka obveznika i naknade za uređenje voda uslijed promjene vlasništva ili korisnika nekretnine, donošenju privremenog rješenja o oslobađanju plaćanja komunalne naknade prema socijalnom statusu,
 • provodi postupak rješavanja po žalbi i brine o naplati novčanih sredstava s osnove spomeničke rente i komunalne naknade i prati postupke prisilne naplate,
 • priprema dokumentaciju za prijave na natječaje nacionalnog i regionalnog obilježja,
 • prati propise iz djelokruga svog rada i sudjeluje u izradi općih akata iz tog područja
 • priprema podatke, dokumente i informacije za potrebe ažuriranja KIS-a i GIS-a,
 • prikuplja potrebnu dokumentaciju od nadležnih tijela – uvjerenja, kopije katastarskog plana, ZK izvatka i sl.
 • radi na poslovima tehničkih izračuna i izrada tehničkih skica,
 • radi na poslovima jednostavne nabave za projektnu dokumentaciju i različite elaborate,
 • sudjeluje u postupcima vezano za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata,
 • izlazi na teren radi prikupljanja potrebnih podataka,
 • rad sa strankama,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i Pročelnika.

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,60, a osnovica za izračun plaće iznosi 2.860,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/801,129/05,109/07,125/08,36/089, 150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17) – članci 1.-10., 18.-20., 27.-56.c, 67/77b.,
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) – članci 1-14, 26-29, 47-53, 79-82, 96-121,
 • Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16 i 101/17) – cijeli tekst
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) – cijeli tekst
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11. 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) – od 114-114b,
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ 115/16 i 106/18) – članci 51-61, 95-98, 108-109, 127-170, 178-190.

Kandidat može tijekom cijelog postupka pisanim putem povući prijavu, a smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao svoju prijavu na natječaj.

O vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidati će se naknadno obavijestiti najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Lista kandidata, s označenim inicijalima kandidata i njihovom godinom rođenja, koji mogu pristupiti na provjeru znanja i sposobnosti, objavit će se na web stranici Općine Lovran. U slučaju da se desi da su podaci dva ili više kandidata identični, dodat će se treći znak raspoznavanja.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine Lovran.

Eventualne dodatne upite možete poslati na e-mail azela.mandzo@opcinalovran.hr.

PRIVITCI

Puni tekst natječaja – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8281499.html

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za radno mjesto samostalni upravni referent u području komunalnog gospodarstva