JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13), i zaključaka Općinskog načelnika Općine Lovran, Klasa: 350-01/16-01/7, Ur.broj: 2156/02-02-16-14 od 12. prosinca 2016.g., Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno – komunalni sustav, poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarstvo,turizam i upravljanje imovinom, Općine Lovran, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 29. prosinca 2016. do 5. siječnja 2017. godine.

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)
PRIJEDLOG PLANA – TEKSTUALNI DIO

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

OBLICI KORIŠTENJA

NAČIN GRADNJE

    Skip to content