Javne rasprave i savjetovanja s javnošću

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU Općine Lovran
||
Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU Općine Lovran Tekstualni dio:  TEKSTUALNI DIO - ODREDBE SAŽETAK ZA JAVNOST OBRAZLOŽENJE Grafički dio: 1. Korištenje i namjena površina 2.A Infrastrukturni sustavi i mreže - VODNOGOSPODARSKI SUTAV 2.B Infrastrukturni sustavi i...
Nastavite čitati
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA LOVRAN (UPU 1)
||,
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), i zaključaka Općinskog načelnika Općine Lovran, Klasa: 350-01/16-01/7, Ur.broj: 2156/02-02-16-14 od 12. prosinca 2016.g., Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno – komunalni sustav, poslove prostornog...
Nastavite čitati
Skip to content