GEODETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiva
     


22. svibnja 2017.
POREZ NA NEKRETNINE

Cijenjeni građani,

kroz tisak i sredstva javnog informiranja, upoznati ste sa činjenicom da je dana 01.01.2017. godine stupio na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN broj 115/2016), s odgodom primjene od 01.01.2018. godine.
Sa svrhom pripreme, kako nadležnih tijela za prijelaz na nov način rada, tako i Vas građana, kao osoba na koje se zakonske izmjene odnose i neposredno provode, Vlada RH ostavila je rok od jedne godine za osiguranje i provođenje svih potrebnih predradnji.
Uvođenje poreza na nekretnine jedna je od mjera Nacionalnog programa reformi 2016. Porez na nekretnine transformacija je komunalne naknade u porezno davanje, a kao predmet oporezivanja zadržava se postojeće zakonsko rješenje komunalne naknade uz obavezu da se porez naplaćuje i na građevinsko zemljište.
Sa svrhom osiguranja obveze evidentiranja svih nekretnina na području naše Općine, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/15-04/320, UR.BROJ: 50301-05/05-15-2, obraćamo Vam se sa zamolbom da nam dostavite podatke koje se odnose na nekretnine u vašem vlasništvu, odnosno za nekretnine koje neposredno koristite.

DETALJNIJE

Ostale novosti
OBAVIJEST GRAĐANIMA
SA DODJELE "SPORTAŠ GODINE"
INFO KINO LOVRAN
OBJAVA ODLUKE
OBJAVA ODLUKE